in Uncategorized

Instalacja Laravela na serwerze Small.pl

Laravel jest jednym z najpopularniejszych frameworków PHP, który pozwala na szybkie i wydajne tworzenie aplikacji internetowych. Jeśli chcesz zainstalować Laravel na serwerze Small.pl, możesz to zrobić, wykonując kilka kroków.

Poniżej przedstawiam kroki niezbędne do zainstalowania Laravela na serwerze Small.pl:

  1. Usunięcie poprzedniej instalacji Laravela (jeśli istnieje):
    composer global remove laravel/installer
  2. Pobranie i instalacja Composera:
    php -r "copy('https://getcomposer.org/installer', 'composer-setup.php');" php -r "if (hash_file('sha384', 'composer-setup.php') === '55ce33d7678c5a611085589f1f3ddf8b3c52d662cd01d4ba75c0ee0459970c2200a51f492d557530c71c15d8dba01eae') { echo 'Installer verified'; } else { echo 'Installer corrupt'; unlink('composer-setup.php'); } echo PHP_EOL;" php composer-setup.php php -r "unlink('composer-setup.php');"
  3. Tworzenie nowego projektu Laravela (nazwa projektu to „nazwa_projektu”):
    php82 composer.phar create-project --prefer-dist laravel/laravel nazwa_projektu

To wszystko! Teraz masz już zainstalowanego Laravela na swoim serwerze Small.pl i możesz rozpocząć pracę nad swoimi projektami internetowymi. Laravel jest frameworkiem o bardzo dużej liczbie funkcji i narzędzi, które ułatwiają pracę programistom, więc warto poświęcić trochę czasu, aby poznać wszystkie jego możliwości.

Write a Comment

Comment